அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, July 17, 2013

Indo Ceylon Accord - இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் - 29.07.1987

29.07.1987இல் கைச்சாத்தாகிய இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம்