அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, January 2, 2010

ஓம் ஆனந்தமிகு பஜனைப் பிரியரே! ஸரணம் ஐயப்பா!