அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, January 14, 2009

தமிழர் திருநாளில் அல்லல்கள் நீங்கிடப் பிரார்த்தனை செய்திடுவோம்!!

No comments: