அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, April 21, 2010

திருமலை - கண்டி மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

Trincomalee - Final District Result

United People's Freedom Alliance 59,784 42.78% 2
United National Party 39,691 28.40% 1
Ilankai Tamil Arasu Kadchi 33,268 23.81% 1
Democratic National Alliance 2,519 1.80% 0
Thamil Makkal Viduthalai Pulikal 1,712 1.23% 0
Akila Ilankai Thamil Congress 1,182 0.85% 0
Pathmanabha Eelam Revolutionary Liberation Front 279 0.20% 0
Sri Lanka National Front 170 0.12% 0
United Socialist Party 150 0.11% 0
Jathika Sangwardhena Peramuna 109 0.08% 0
Independent Group 11 TRINCOMALEE 101 0.07% 0
Independent Group 7 TRINCOMALEE 98 0.07% 0
Akila Ilankai Tamil United Front 85 0.06% 0
United National Alternative Front 76 0.05% 0
Independent Group 14 TRINCOMALEE 62 0.04% 0
Independent Group 3 TRINCOMALEE 55 0.04% 0
Independent Group 6 TRINCOMALEE 41 0.03% 0
Independent Group 13 TRINCOMALEE 39 0.03% 0
Independent Group 12 TRINCOMALEE 38 0.03% 0
Independent Group 5 TRINCOMALEE 35 0.03% 0
Independent Group 1 TRINCOMALEE 33 0.02% 0
Independent Group 10 TRINCOMALEE 33 0.02% 0
Left Liberation Front 31 0.02% 0
Muslim Liberation Front 28 0.02% 0
United Democratic Front 27 0.02% 0
Jana Setha Peramuna 23 0.02% 0
Independent Group 4 TRINCOMALEE 19 0.01% 0
Independent Group 9 TRINCOMALEE 16 0.01% 0
Independent Group 2 TRINCOMALEE 15 0.01% 0
Sinhalaye Mahasammatha Boomiputra Pakshaya 14 0.01% 0
Independent Group 8 TRINCOMALEE 9 0.01% 0
Valid Votes 139,742 93.17%
Rejected Votes 10,240 6.83%
Total Polled 149,982 62.20%
Regis.Electors 241,133

Kandy - Final District Result

United People's Freedom Alliance 339,819 60.77% 8
United National Party 192,798 34.48% 4
Democratic National Alliance 23,728 4.24% 0
Sri Lanka National Front 921 0.16% 0
Jathika Sangwardhena Peramuna 505 0.09% 0
United National Alternative Front 245 0.04% 0
Independent Group 17 MAHANUWARA 108 0.02% 0
Independent Group 11 MAHANUWARA 95 0.02% 0
Independent Group 4 MAHANUWARA 72 0.01% 0
Left Liberation Front 66 0.01% 0
Patriotic National Front 62 0.01% 0
Independent Group 5 MAHANUWARA 58 0.01% 0
Eksath Lanka Maha Sabha 56 0.01% 0
Independent Group 8 MAHANUWARA 55 0.01% 0
Independent Group 13 MAHANUWARA 54 0.01% 0
Independent Group 2 MAHANUWARA 53 0.01% 0
Muslim Liberation Front 50 0.01% 0
Ceylon Democratic Unity Alliance 48 0.01% 0
Independent Group 1 MAHANUWARA 48 0.01% 0
Jana Setha Peramuna 45 0.01% 0
Independent Group 9 MAHANUWARA 44 0.01% 0
Independent Group 12 MAHANUWARA 44 0.01% 0
Independent Group 14 MAHANUWARA 39 0.01% 0
Independent Group 16 MAHANUWARA 38 0.01% 0
Independent Group 15 MAHANUWARA 35 0.01% 0
Independent Group 6 MAHANUWARA 34 0.01% 0
Sri Lanka Labour Party 26 0.00% 0
Sinhalaye Mahasammatha Boomiputra Pakshaya 25 0.00% 0
Independent Group 3 MAHANUWARA 22 0.00% 0
Independent Group 10 MAHANUWARA 20 0.00% 0
Independent Group 7 MAHANUWARA 13 0.00% 0
Valid Votes 559,226 90.55%
Rejected Votes 58,333 9.45%
Total Polled 617,559 63.64%
Regis.Electors 970,456

No comments: