அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Tuesday, April 6, 2010

ஆயுதமுனையில் சமய நம்பிக்கை மக்கள்மீது திணிக்கப்பட்ட காலம் மலையேறிவிட்டது - ஜனாதிபதிக்கு ஆனந்தசங்கரி கடிதம்


No comments: