அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, October 10, 2009

What Your Birth Month Says - பிறந்த மாதப் பண்புகள்

சேரனுடைய பிறந்த நாளுக்கு - என்னிடம் இருந்த 12 மாதத்தில் பிறந்தவர்களது பண்புகளிலிருந்து (2004ல் எனது நண்பன் காலிந்த வீரசிங்க தந்தது) பதிவிலிட்டேன். அதன்பின் இந்தமாதம் பிறந்த இலங்கனுக்கும் அவரது மாதப் பண்பைப் பதிவிட்டேன். மேலும் யோவொய்ஸ் - ஜனவரி, சுபாங்கன் - மே, துபாய் ராஜா - பெப்ரவரி இவர்களுக்காகவும்(ஏற்கனவே சேரனின் பதிவில் இடுகையில் தெரிவித்தவர்கள்) ஏனைய அனைத்துப் பதிவுலக நண்பர்களுக்காகவும் காலம்தாழ்த்தாமல் முன்னரேயே பதிவிடத் தீர்மானித்து இதைஇடுகிறேன். 2 நாட்களுக்கு முன்னர் தேடலில் சென்று பார்த்தால் மேலும் பல தகவல்கள் நான் தேடியதில் கிடைத்தது. இன்றிருப்போர் நாளை இவ்வுலகில் இருப்பது உறுதியற்றது என்ற காரணத்தால் நான் அறிந்த அந்தத் தகவலை மற்றவர்களுக்காக தருகிறேன். விரும்பியவர்கள் போய் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

JANUARY
Ambitious and serious
Loves to teach and be taught
Always looking at people's flaws and weaknesses
Likes to criticize
Hardworking and productive
Smart, neat and organized
Sensitive and has deep thoughts
Knows how to make others happy
Quiet unless excited or tensed
Rather reserved
Highly attentive
Resistant to illnesses but prone to colds
Romantic but has difficulties expressing love
Loves children
Homely person
Loyal
Needs to improve Social abilities
Easily jealous
Very Stubborn
----------------------------------------------------------
FEBRUARY
Abstract thoughts
Loves reality and abstract
Intelligent and clever
Changing personality
Temperamental
Quiet, shy and humble
Low self esteem
Honest and loyal
Determined to reach goals
Loves freedom
Rebellious when restricted
Loves aggressiveness
Too sensitive and easily hurt
Showing anger easily
Dislike unnecessary things
Loves making friends but rarely shows it
Daring and stubborn
Ambitious
Realizing dreams and hopes
Sharp
Loves entertainment and leisure
Romantic on the inside not outside
Superstitious and ludicrous
Spendthrift
Learns to show emotions
> >----------------------------------------------------------------------
MARCH
Attractive personality
Affectionate
Shy and reserved Secretive
Naturally honest, generous and sympathetic
Loves peace and serenity
Sensitive to others
Loves to serve others
Not easily angered
Trustworthy
Appreciative and returns kindness
Observant and assesses others
Revengeful
Loves to dream and fantasize
Loves traveling (yup!)
Loves attention
Hasty decisions in choosing partners (AHA!!!! I KNEW IT!!! )
Loves home decors
Musically Talented (uhm... now i doubt this message's credibility...
HAHAHAHA!!! )
Loves special things (uy, special ako... *tingin sa forehead kung may
red dot* ay wala pala! di pala ako siopao! pero special child naman
ako eh! HAHAHAHA!!!)
Moody
> >----------------------------------------------------------------------
APRIL
Active and dynamic
Decisive and haste but tends to regret
Attractive and affectionate to oneself
Strong mentality
Loves attention
Diplomatic
Consoling
Friendly and solves people's problems
Brave and fearless
Adventurous
Loving and caring
Suave and generous
Emotional
Aggressive
Hasty
Good memory
Moving
Motivate oneself and the others
Sickness usually of the head and chest
> >----------------------------------------------------------------------
MAY
Stubborn and hard-hearted
Strong-willed and highly motivated
Sharp thoughts
Easily angered
Attracts others and loves attention
Deep feelings
Beautiful physically and mentally
Firm Standpoint
Needs no motivation
Easily consoled
Systematic (left brain)
Loves to dream
Strong clairvoyance
Understanding
Sickness usually in the ear and neck
Good imagination
Good physical
Weak breathing
Loves literature and the arts
Loves traveling
Dislike being at home
Restless
Not having many children
Hardworking
High spirited
Spendthrift
> >----------------------------------------------------------------------
JUNE
Thinks far with vision
Easily influenced by kindness
Polite and soft-spoken
Having lots of ideas
Sensitive
Active mind
Hesitating
Tends to delay
Choosy and always wants the best
Temperamental
Funny and humorous
Loves to joke
Good debating skills
Talkative
Daydreamer
Friendly
Knows how to make friends
Abiding
Able to show character
Easily hurt
Prone to getting colds
Loves to dress up
Easily bored
Fussy
Seldom shows emotions
Takes time to recover when hurt
Brand conscious
Executive
Stubborn
> >----------------------------------------------------------------------
JULY
Fun to be with
Secretive
Difficult to fathom and to be understood
Quiet unless excited or tensed
Takes pride in oneself Has reputation
Easily consoled
Honest
Concerned about people's feelings
Tactful
Friendly
Approachable
Emotional
Temperamental and unpredictable
Moody and easily hurt
Witty and sparkly
Not revengeful
Forgiving but never forgets
Dislikes nonsensical and unnecessary things
Guides others physically and mentally
Sensitive and forms impressions carefully
Caring and loving
Treats others equally
Strong sense of sympathy
Wary and sharp
Judges people through observations
Hardworking
No difficulties in studying
Loves to be alone
Always broods about the past and the old friends
Likes to be quiet
Homely person
Waits for friends
Never looks for friends
Not aggressive unless provoked
Prone to having stomach and dieting problems
Loves to be loved
Easily hurt but takes long to recover
--------------------------------------------------------------------
AUGUST
Loves to joke
Attractive
Suave and caring
Brave and fearless
Firm and has leadership qualities
Knows how to console others
Too generous and egoistic
Takes high pride of oneself
Thirsty for praises
Extraordinary spirit
Easily angered
Angry when provoked
Easily jealous
Observant
Careful and cautious
Thinks quickly
Independent thoughts
Loves to lead and to be led
Loves to dream
Talented in the arts, music and defense
Sensitive but not petty
Poor resistance against illnesses
Learns to relax
Hasty and rusty
Romantic
Loving and caring
Loves to make friends
> >----------------------------------------------------------------------
SEPTEMBER
Suave and compromising
Careful, cautious and organized
Likes to point out people's mistakes
Likes to criticize
Quiet but able to talk well
Calm and cool
Kind and sympathetic
Concerned and detailed
Trustworthy, loyal and honest
Does work well
Very confident
Sensitive
Thinking
generous
Good memory
Clever and knowledgeable
Loves to look for information
Must control oneself when criticizing
Able to motivate oneself
Understanding
Fun to be around
Secretive
Loves sports, leisure and traveling
Hardly shows emotions
Tends to bottle up feelings
Choosy especially in relationships
Loves wide things
Systematic
> >----------------------------------------------------------------------
OCTOBER
Loves to chat
Loves those who loves him
Loves to takes things at the center
Attractive and suave
Inner and physical beauty
Does not lie or pretend
Sympathetic
Treats friends importantly
Always making friends
Easily hurt but recovers easily
Daydreamer
Opinionated
Does not care of what others think
Emotional
Decisive
Strong clairvoyance
Loves to travel, the arts and literature
Soft-spoken, loving and caring
Romantic
Touchy and easily jealous
Concerned
Loves outdoors
Just and fair
Spendthrift and easily influenced
Easily lose confidence
Loves children
> >----------------------------------------------------------------------
NOVEMBER
Has a lot of ideas (yeah, most of the time naughty ideas nga eh...
HAHAHAHA!!! )
Difficult to fathom (in other words, profound daw kami )
Thinks forward
Unique and brilliant
Extraordinary ideas
Sharp thinking
Fine and strong clairvoyance
Can become good doctors (NO COMMENT... *taas kilay sabay irap...*)
Dynamic in personality
Secretive
Inquisitive
Knows how to dig secrets (HAHAHAHAHA!!!! )
Always thinking
Less talkative but amiable (uhm... less talkative daw... )
Brave and generous
Patient
Stubborn and hard-hearted
If there is a will, there is a way
Determined
Never give up
Hardly becomes angry unless provoked
Loves to be alone
Thinks differently from others
Sharp-minded
Motivates oneself
Does not appreciate praises
High-spirited
Well-built and tough
Deep love and emotions
Romantic
Uncertain in relationships (uy, oo, lalo na pag yung prospective
partner in mind eh 'hasty decisions when choosing partners' talagang
magiging uncertain ka... )
Homely (uy, di naman!!! )
Hardworking
High abilities
Trustworthy
Honest and keeps secrets
Not able to control emotions
Unpredictable
> >----------------------------------------------------------------------
DECEMBER
Loyal and generous
Patriotic
Active in games and interactions
Impatient and hasty
Ambitious
Influential in organizations
Fun to be with
Loves to socialize
Loves praises (AS IN!!! )
Loves attention (SUUUU-PER!!! )
Loves to be loved
Honest and trustworthy
Not pretending
Short tempered
Changing personality
Not egoistic (DUH!!! HINDI BA??? )
Take high pride in oneself (SOBRA!!! )
Hates restrictions
Loves to joke
Good sense of humor
Logical

இதில் கீழே குறிப்பிட்ட தலைப்புக்களில் விடயங்கள் உள்ளன. (தேடுதலுக்கு http://www.anvari.org/fun/Truth/)

100 Most Influential People Who Never Lived
10 Things that were Discovered Accidentally
200 Amazing Secrets
21st Century
30 Years Difference
50 Romantic Things To Do For Your Boyfriend or Girlfriend
9 Things God Wont Ask on the Judgement Day
9 Things I Hate About Everyone
A Glimpse of the World
Accident Report
Actual Excuses Notes From the Parents
Actual Headlines
Actual Insurance Forms
Actual Writings on Hospital Charts
Airline attendant announcments
Amazing Facts
Ancient Chinese Proverbs
Apples on the Trees
Attitude
Barney is Devil
Basic Horoscope
Be Happy Today
Belching Dragon Restaurant
Birth Dates and Animals
Birth Numbers
Birthday Colors
Birthpath
Chat with God
Chinese Good Luck
Chinese Horoscope
Dear God
Deep Thoughts
Definitions
Differences Between Love and Like
Disgusting Truth of Your Life
Dog Crossing Street
Easy and Hard
Eleven Proven Ways to Get Along Better With Everyone
Emergency Friendship System
Employment Question
Ever Wondered
Examples of Unclear Writing
Fashion Suggestions for Nerds
Five More Minutes
Friends Alphabet
Friends Find Their Way
From Birth to Death
From The Heart
Full Day of Education
Funny Life Quotes
Funny Signs
God Answers Prayer
God Created Animals
God in Every Moment
Good Morning Advice
Government Programs
Great Inspiration
Great Relationship
Great Wealth
Happiness
Happiness is Something You Decide on Ahead of Time
Having a Bad Day
Heart With Words
Hourly Earnings
How the Word FAMILY Came About
How to Stay Young and Happy
I Am Thankful
I Believe
I Love You in 20 Languages
If I Could Be a Letter
If You Love Someone
Important Advice
Inner Peace
Interview With God
Japanese Prime Minister
Khatami
Kids Reflections on the Nature of Love
Kissing
Licking Envelopes
Life
Life Stages
Logical Lessons
Lotus Totus Good Luck Advice
Love Chart
Love Letter
Love Story
Making of Honda Ad
Meaning of Hello
Memo From God
Miracle Cure
Mud Puddles and Sunny Yellow Dandelions
NASA
Never Have Regrets
Never If
New Definitions for 2002
Only in America
Our Faces
Perspective
Psychological Profile Test
Psychological Test
Quotes
Quotes from Bernard Shaw
Real Court Reports
Research on the Order of Letters
Rules of Life
Safety Tips for Women
Secret of Success
Shake it Off
Sleeping 1
Sleeping 2
Sleeping 3
Sleeping 4
Sleeping Styles
Some Pieces of Advice
Something to Think About
Somtimes life is fair
Stepping Up in Life
Story of Our Life
Success
Survival at Work
Take Time
Talking to God
Tell Them You Love Them
That is Life
The Best Things in Life
The Gift of Life
The Lotus Totus
The Most Important Part of the Body
The Mosts
The Pig
The Rules of the Happy Life
The World is Changing
The art of Letting Go
Things I Have Learned From My Children
Things You Didnt Know You Didnt Know
Things You Never Knew Had Names
Things to Think About
Three Filter Test
Three Men
Three Things of Life
To My Friends
To Realize
Top Eight Idiots of 2002
Trivia
Trust
Two Things to a Good Life
Two Traveling Angels
Useless Facts
Useless Facts Part 2
Useless Facts Part 3
Valentine Day Quotes by William Shakespeare
Water Therapy from India
We Are So Blessed
Wear Sunscreen
Weird Facts
Weird Questions
What Does Your Name Start With
What Life is all About
What Tree Did You Fall From
What Wise Man Said
What Your Birth Day Says
What Your Birth Month Says
What Your Initial Stands For
What a Difference a Century Makes
What do People Talk About
What is Love
What is Wrong With This World
Whenever a Man Lies
Why
Why Ocean Water Is Salty
Why Women Cry
Why Worry
You and God
You and Your Crush
Your Friendship
Your Insurance Wont Cover THAT
pishi1
pishi2
pishi3
pishi4
pishi5
pishi6
pishi7

3 comments:

Subankan said...

நிறைய விசயம் பொருந்திப் போகுதுங்க. முக்கியமா இது

Beautiful physically and mentally

தங்க முகுந்தன் said...

சுபாங்கன்! நான் சாத்திரம் சொல்லவில்லை - குறிப்பிலிருந்ததை பதிவிட்டேன் - பொருந்தினால் நல்லதுதானே! வாழ்த்துக்கள்!

யோ வாய்ஸ் (யோகா) said...

எனக்காகவும் பதிவிட்டதற்கு நன்றி. தங்க முகுந்தரே...