அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Tuesday, July 13, 2010

இன்று அமரர்கள் அமிர் யோகேஸ் நினைவுதினம்!


1 comment:

Thirunavukarasu said...

I am happy these two peoples nobody is not know. The young peoples allso surporting last 12 years LTTE. Now I am happy these two persons are tamil top leaders.