அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Thursday, April 30, 2009

வவுனியாவிலுள்ள இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கும் உதவி தேவை - மேலும் ஒரு வேண்டுகோள்

IDPs moved into hundreds of thousands to government controlled areas and taken to Vavuniya is begging for food and water.

Even though government and the local and International NGOs are trying there maximum to cater this people,

It has gone beyond the control and people are dying of starvation.

To get to know the real picture of this situation, Log On:

http://www.inllanka.com/infonation/news/more_news.asp?ty=lo&id=6538

Please spread this message to maximum people as possible and get their attention to safeguard these people from dying of starvation.

We are now trying our best to collect dry food items, water bottles and money to buy those items in large scale. Those things will be sent through Lion's Club, Sevalanka NGO & Social Service Ministry and we will make sure the distribution.

If anyone interested to feed this people to prevent them from dying of starvation, please contact me asap.

Its an urgent help in need

Rgds
K.Rushangan
Director
KISS
Knowledge Information & Skills Sharing
Journalists - LankaEwatch
www.lankaewatch.com

1 comment:

Suresh said...

நல்ல முயற்சி நம்மால் முடிந்ததை செய்வோம்