அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, September 13, 2009

மொக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் - மொக்கை என்ற சொல்லை கேள்விப்படவில்லை - அது என்ன மொக்கைப் பதிவு! யாராவது தெரிந்தவர்கள் விளக்குங்கள்!

தற்போது இலங்கையிலும் இச்சொல் பயன்படுத்தப் படுகிறதுபோல தோற்றம் பெறுகிறது. தயவுசெய்து அகராதியில் இச் சொல்லுக்கான அர்த்தத்தை யாராவது எனக்கு விளக்கிச் சொல்ல முடியுமா? இதற்குரிய ஆங்கிலப் பதத்தையும் தந்தால் மிகவும் நன்றியாயிருப்பேன். எமது நாட்டில் மொக்குத்தனமாக, முட்டாள்தனமாக, லூசாக, பைத்தியக்காரத்தனமாக என்ற சொல்தான் பாவிக்கப்பட்டுவருகிறது.

No comments: