அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, August 2, 2009

ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்திமட்டு - நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்! இன்றுவரை பிரசுரிக்கப்படாத எனது பத்திரிகைச் செய்தி - காலத்தின் தேவைகருதி பதிவிடுகிறேன்

இதில் எனது கொள்கைக்கு எதிரான சில வார்த்தைகளை மிகுந்த கோபத்தின் மத்தியில் தெரிவித்தேன். படிப்பவர்கள் நிலைமையைப் புரிந்து சுதாகரித்தக்கொள்ள வேண்டும் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.

No comments: