அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, August 15, 2009

இன்றைய வீரகேசரியின் இந்திய சுதந்திர தின சிறப்பிதழ் பக்கங்கள் - செய்தி - விளம்பரங்கள் சில!

வீரகேசரிக்கு எமது நன்றிகள்!

1 comment:

joshua said...

Glad I've found your wonderful blog, one of the very best of the kind.
Have a blossom blessing from this blogger's heart!
And if you do drop by at mine, I sure hope you at least blogbang me
by watching my french creativities from beginning to end
and mind my paypal donate boton for milk and nappy-diapers
for my two daughters, one of seven months and the other of three years.
What's two or three bucks or euros to you?
Do note it means my salvation for I am desperate for survival
and that close to die from dispare and misery in this Crisis.

I realy need your help badly and your help is that simple, but then
we all need eachother one way or another sooner or later.
We're all connected by Eternal Love and only apart because of everyone's Selfishness.
But you can allways count on me and my big hurted heart.
Scratch my back and I'll scratch yours in a Mystical
and Misterious Way, oh blessed one! I won't have
to endure this too much of a hopeless pain if You dare to Share.
Me and my family do starve unwillingly.

[Up to now from whom I call upon only three persons
dared to donnate me, in total, 7 euros! Everybody else is frightned
to be fooled by giving or then again think I'm nothing but a dum ass by begging.
Yet is that so hard do give two dollars or euros or pounds away
helping someone unemployed, hungry, in pain and utterly poor?!
Not everyone can understand and dress this situation as if it was his own].

And, please, if you want to, discard and delete this appeal of mine!

PALAVROSSAVRVS REX