அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Tuesday, May 12, 2009

எங்களை உள்ளுக்கும் போக விடாங்களாம் - ஒரு தாயின் அலறல் நேரடியாகக் கேளுங்கள்

கீழே தரப்பட்ட ஒரு காணொளியில் அவதானமாக 35வது செக்கனில் இருந்து 1.00 (ஒரு நிமிடம் வரை)எங்களை உள்ளுக்கும் போக விடாங்களாம் - ஒரு தாயின் அலறல் நேரடியாகக் கேளுங்கள் http://www.youtube.com/watch?v=8IzFAAPmegM&feature=related

No comments: