அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Saturday, June 13, 2009

ராமகிருஷ்ண மிஷன் பணிகள் - Vanni Refugee Relief News 13-6-2009Vanni Refugee Relief News 13-6-2009

Photos
http://rkmceylon.wetpaint.com/photos/album/114927/Packing+and+Transport+for+Menic+Farm+Refugees

http://rkmceylon.wetpaint.com/photos/album/114928/Distribution+in+Menic+Farm

Website for Vanni Relief Work
http://rkmceylon.wetpaint.com/

No comments: