அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, October 5, 2008

ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி அஷ்டகம்

இன்று மகாலக்ஷ்மி தேவியின் பூஜை செய்வதற்கான ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் என்ற தோத்திரம் இணைக்கப்படுகிறது.

நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீபீடே ஸ_ரபூஜிதே
சங்கு சக்ர கதா ஹஸ்தே மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

நமஸ்தே! கருடாரூடே டோலாஸ_ர பயங்கரி
ஸர்வ பாப ஹரே தேவி மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வ வரதே ஸர்வ துஷ்ட பயங்கரி
ஸர்வ துக்க ஹரே தேவி மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

ஸித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புத்தி துக்திப் ப்ரதாயினி
மந்த்ர மூர்த்தே ஸதாதேவி மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

ஆதியந்த ரஹிதே தேவி ஆதிசக்தி மஹேஸ்வரி
யோஹக்ஞே யோஹசம்பூதே மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

ஸ்தூல ஸ_ஷ்ம மஹா ரௌத்ரே மஹாசக்தி மஹாதரே
மஹாபாப ஹரே தேவி மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

பத்மாஸன ஸ்;திதே தேவி பரப்பிரஹ்ம்ம ஸ்வரூபிணி
பரமேஸி ஜகன் மாதா மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

ஸ்வேதாம் பரதரே தேவி நானாலங்கார பூஜிதே
ஜகத்ஸ்திதே ஜகன்மாதா மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே!

No comments: