அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, September 3, 2008

அமரர் வி. தர்லிங்கம் அவர்களினது இறுதிக் கட்டுரை

1 comment:

களத்துமேட்டின் ஈழவன் said...

காலத்தால் அழிந்து விடாமல் இச் சரித்திரங்கள் பாதுக்காக்கப்பட வேண்டும்.

பதிவுக்கு நன்றி.