அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Wednesday, July 22, 2009

யாரொடு நோவேன் யார்க்கெடுத்து உரைப்பேன்! - இது நியாயமா?

காட்டில் இருப்பவருக்கு வீட்டில் விருந்து! நாட்டில் - வீட்டில் இருந்தவர்களின் பரிதாப நிலை!

பல்லினங்கள் வாழும் ஒரு நாட்டின் ஜனாதிபதியின் நடவடிக்கை!

No comments: