அன்பு எதையும் கேட்பதில்லை: கொடுக்கிறது - மகாத்மா காந்தி

Sunday, July 12, 2009

வழமைபோல இந்த வருடமும் அமிரின் நினைவு தினம் கனடாவில்!

No comments: